9:30am - Springdale vs. Wichita - slapshotphotography